عوارض تابش نور خورشید :
 
1-   آفتاب سوختگی در اثر UVA
2-
برنزه شدن در اثر UVB
3-
سرطانزایی
 4- تشدید و تسریع روندپیری
5- تشدید آکنه و تولید چربی پوستی
6- ایجاد لک های پوستی – تشدید کک ومک
 7- پیدایش چین و چروکهای استاتیک – تبدیل چینهای دینامیک به استاتیک
عوارض تابش نور خورشید :
 
1-   آفتاب سوختگی در اثر UVA
2-
برنزه شدن در اثر UVB
3-
سرطانزایی
 4- تشدید و تسریع روندپیری
5- تشدید آکنه و تولید چربی پوستی
6- ایجاد لک های پوستی – تشدید کک ومک
 7- پیدایش چین و چروکهای استاتیک – تبدیل چینهای دینامیک به استاتیک
موضوع:

آبرسانی به پوست

روش درمان:

هیدرودرم 

طول درمان :

از سه روز تا یک ماه